વિચારો ની ધારા

20181218_1414281855896922785215140.jpg

કરુ છું હું કોશિશ ઘણી, પોરવવાંં ની ભલે શબ્દો માં મારા,

વિચારો ના આ મોતી, કેમ જાણે, કલમ થી પણ મારી, છટકી જાય છે…

વહે છે આમ તો, બહુ તેજ ગતિથી, મનમાં હંમેશા છતાં,

કાગળ પર ઉતરતા, કેમ જાણે, એજ મારી ભાવનાઓ , અટકી જાય છે…

કેટલાંક તો હું મારુ છું, સાંધા, રોજે રોજ, નીત નવા,

ફરી કોઇ જગ્યા પર આવી, છતાંય , જીવન સાલું ફસકી જાય છે…

શોધવો છે હવે જલદી થી મારે, હેતુ આ જન્મ નો,

અર્થ સમજવાની કશ્મકશ માં , અનર્થ ના અંધકાર માં, અનેકો અહીં ભટકી જાય છે…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: