થાક ભલે, પણ હાર નહી …

થોભ જરા, જરા વિસામો લે, થાક ભલે, પણ હાર નહી…

લાગશે ક્દાચ ડર તને, સ્વ માટે નહી, પણ સ્વજનો માટે,

અરે હશે જો રેખા જીવન ની, તો જિવીજ લઈશું , બાકી મોત થી જો ડરી અને બેસી જઈશું, ઈ ડર નો તો, કોઇ પાર નહી…

કરાવે છે કોઇ કસરતો સવારે, રમાડે  છે કોઇ રમતો, ગીતો ગાઇ ને, કોઇ બહેલાવે છે મન ને, તો કોઇ કવિતા સંભળાવી આપે છે હિમ્મત,

એટલા તો એટલા સમય માટે, આવત પ્રેક્શકો ના મનમાં ,

અસુરક્ષા અને દુખ ના વિચાર નહી…

માનવી છે તું તો, લાગણીશીલ ઘણી,

એમ ના બને કે આટલા દુખ નો, પડે તારા મન ને પડકાર નહી…

લાગશે તને કદાચ, કે નજીવા, નક્કામા છે તમ સૌ ના પ્રયાસો,

પણ મગજ મા આવવા દે તું, એવા વિચાર નહી…

થોભ જરા, જરા વિસામો લે, થાક ભલે, પણ હાર નહી…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: