ગણત્રી 

બાળકો ના બાળપણ મા, હવે કરાયું ભાગાકાર…

ભણવાની તો માંડી ગણત્રી, રમતો પણ હવે ગણાય…

માણતા ભૂલી ગયા જીવનને, ક્યાંથી ખુશ રહેવાય ?

અંકો ગણી-ગણીને ભણ્યા, આવક માટેનું ભણતર…

આવક-જાવક નો મેળ પણ, મળતો નથી પરસ્પર !

ગણીને ભણીએ અને ગણીને જણીએ બાળક આપણે,

ગણી-ગણીને કેલરી, જમીએ હવે આપણે !

મા-બાપ ની લાગણીઓ માં ગણીએ ઓછું- વધુ…

અરે! કોણે શીખવ્યું ગણવાનું આટલું બધું !

ગણીને મળવું લોકોને, મળીને એમને આંકવા …

આટલા બધા ભેગા કરીશું, રાખીશું ક્યાં આ આંકડા  ??

“આપ મુએ મર ગઇ યે દુનિયા “, ભુલી ગયા છે જાણે આપણે…

મોત પછીનાં પણ ગણીએ છીએ, વારસાના આંકડા આપણે !

“ચાલો હવે જીવનમાં ખાલી ભાવો ને ગણીએ,

દિલ માં લઇ લાગણી, ચાલો લોકોને મળીએ…

કર્યા વિના ગણત્રી, હવે રમીએ, હવે જમીએ…

ભૂલીને ગણિત દુનિયા ના, બેફામ હવે ફરીએ…

થઇએ મદદરૂપ કોઇને, એવું કશું કરીએ…”

આખરે તો,

દીધું છે હરી એ, વગર કશું ગણીએ,

ધરા, પાણી, હવા અને પ્રેમ !!


LIFE HAPPENS AT EVERY CHANCE

I scooped a little life in my arms when i put my child to bed,

Some life with the cheese, on warm toast i spread,

Life was on cloud nine,

When i saw my kid dance!

Life was so very tired at work this week,

But turned pink at my lover’s glance.

Life stayed up to watch a movie last night,

Life hopelessly fell for romance!

Life happily sang with the music it loves,

Got nostalgic on old photographs…

Life splashed in the water,

Wet memories were made.

Life threw back its head, and laughed with me,

When i went out with friends, life took over me,

It seems like i am in a trance!

Life thinks and thinks, and made me realise,

Life happens at every chance!

Vacation simplified

12 NoonWake up” “Waake up Dev” “Waaake UUp” “Wow this pillow is soo comfy” says my ALMOST 6 YEAR OLD Madhav , as he rolls over his blanket covered, 12 year old cousin, who is still sprawled in bed. A happy giggling is the background score provided by the 11 year old sister. Dev tosses and Madhav tumbles. He starts a “waaaake up song” and Dev is again getting his free massage… the background score is louder and faster as the giggling intensifies…

On the corner of the same bed, Big Mom is trying to book an appointment with the dentist  (on an immovable Mobile) , but its really too noisy. Shaking her head. I’M just sitting accross them all and thinking 

This is how siblings grow, and childhood develops..

This is how fondness grows, and love develops…”

The scenario changes as a heavy arm and foot emerge from the blanket and Madhav is locked down. Groans. Shouts. More giggling. More struggles. More shushing expressions from Big Mom. But the kids cant see her face and i lend words to her looks. High pitched words. Silence. (EVEN IF JUST FOR 10 SECONDS)

The appointment is made and i get a “you are the loudest of them all” scolding. My sheepish grin is ready and flashed . Laughter breaks out all over.

We all are, after all, just 2 generations of siblings, and, its the Vacation !

THANK YOU GOD, FOR A BEAUTIFUL FAMILY MORNING. HOW DOES IT GET ANY BETTER THAN THIS?

Commencing my search for the Infinite with words

आज सोचा …..के कब लिखेंगे हम दिल की….

लिखनी हैं बातें, पर दिल में तो शोर है…

जाना है कहाँ क्या पता, चल तो पड़े हैं अब हम…

इतनी खबर है लेकिन,

रास्ता कोई भी हो चाहे, अब आना तेरी ही ओर है।।।।

 

 

post