તારી સાથે ની દોસ્તી

છે સાવ મારાથી, આમ તો અલગ તું,

છતાંય આટલી સરખી, ક્યારેક કેમ લાગે છે….

આમ તો છે, અધીરી તું ઘણી, માને છે એ તું પણ,

વડી ક્યારેય એકદમ, મને તું tame લાગે છે….

દોસ્તી ને માનું હું , તસવીર જો કોઈ તો,

એની માટેજ ઘડાએલ જાણે, તું frame લાગે છે….

વીતી જાય છે સમય, ક્યાં તારા સાથ માં,

એ ખબર જ નથી પડતી મને સાચ્ચે,

ભાર વિના ની દોસ્તી નો, મિઠ્ઠો આ પ્રેમ લાગે છે….

બતાવે છે ફિલ્મો માં, જીવન ભર ની દોસ્તી,

મુશ્કેલ છે મળવી, હકીકત માં, માનું છું એ,

પણ તારી સાથેની દોસ્તી, મને same to same લાગે છે….

3 thoughts on “તારી સાથે ની દોસ્તી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: